OB23 visje, visje

liedjes onderbouw

wp4ef9d20e.png

terug naar

wp0c4e5425.png

 ARS - Liedjesboek

wp57fd11e1.png

Visje, visje in het water

Visje, visje in je kom

Visje, visje kan niet praten

Visje, visje draai eens om


Zwem eens op je buik

Zwem eens op je rug

Snel naar de overkant

 ................en weer terug

Visje, visje

wp0e44bd1e.png wp10ce792b.png

bron: eigen-wijs, blz.65

D

A

G


 D

wp1c61f6dd.jpg

Visje Piet

luisteren

OB023